วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2550

การออกแบบสื่อวัสดุกราฟิก


---สื่อวัสดุกราฟิก" กราฟิก " (Graphic) เป็นคำมาจากภาษากรีกว่า Graphikos หมายถึงการเขียนภาพด้วยสีและเขียนภาพขาวดำและคำว่า " Graphein " มีความหมายทั้งการเขียนด้วยตัวหนังสือและการสื่อความหมายโดยการใช้เส้น เมื่อรวมทั้งคำ Graphikos และ Graphein เข้าด้วยกัน..วัสดุกราฟิกหมายถึงวัสดุใด ๆ ซึ่งแสดงความจริง แสดงความคิดอย่างชัดเจน โดยใช้ภาพวาด ภาพเขียน และอักษรข้อความรวมกันในหนังสือ Audiovisual Materials ซึ่งเขียนโดย Wittich & Schuller ได้แบ่งประเภทวัสดุกราฟิกไว้ดังนี้

1. แผนสถิติ (Graphs) แบ่งออกเป็น

1.1 แผนสถิติแบบเส้น (Line Graphs)

1.2 แผนสถิติแบบแท่ง (Bar Graphs)

1.3 แผนสถิติแบบวงกลม (Circle or Pie Graphs)

1.4 แผนสถิติแบบรูปภาพ (Pictorial Graphs)

1.5 แผนสถิติแบบพื้นที่ (Area and Solid Figure Graphs)

2. แผนภาพ (Diagrams)

3. แผนภูมิ (Charts) แบ่งออกเป็น

3.1 แผนภูมิแบบต้นไม้ (Tree Charts)

3.2 แผนภูมิแบบสายน้ำ (Stream Charts)

3.3 แผนภูมิแบบองค์การ (Organization Charts)

3.4 แผนภูมิแบบต่อเนื่อง (Flow Charts)

3.5 แผนภูมิแบบเปรียบเทียบ (Comparision Charts)

3.6 แผนภูมิแบบตาราง (Tabular Charts)

3.7 แผนภูมิแบบวิวัฒนาการ (Experience Charts)

3.8 แผนภูมิแบบอธิบายภาพ (Achivement Charts)

4. ภาพโฆษณา (Posters)

5. การ์ตูน (Cartoon)

6. ภาพวาด (Drawing)

7. ภาพถ่าย (Photography)

8. ภาพพิมพ์ (Printing)

9. สัญลักษณ์ (Symbols)

ไม่มีความคิดเห็น: