วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2550

สื่อวัสดุกราฟิก "สีไม้"

Environment
ในการสอนจะสอนคำศัพท์เกี่ยกับ Environment
Vocabulary

1. valley หุบเขา
2. hill เนินเขา
3. mountain ภูเขา
4. canal ลำคลอง
5. field ทุ่งนา
6. irrigation ชลประทาน
7. river แม่น้ำ
8. dam เขื่อน
9. human มนุษย์
10. cave ถ้ำ
11. tree ต้นไม้
12. animal สัตว์
13. land พื้นดิน

Use the vocabulary of environment in this picture to make sentences.

Ex. - The house is on the hill.

- The monkeys live in the mountain.

- There are a lot of trees.

* สอนช่วงชั้นที่ 3 มัธศึกษาปีที่ 1-3

ไม่มีความคิดเห็น: